Torba Yasa 2014 Erken Emeklilik Müjdesi

Torba Yasa 2014 Erken Emeklilik Müjdesi
eca-star-reklam

Erken Emeklilik İçin 3600 Gün İmkanı

Torba Yasa 2014 Erken Emeklilik Müjdesi.  Torba Yasa ve Erken Emeklilik. Türkiye  uzun süredir torba kanunlarla yatıp torba kanunlarla kalkıyor. Tabiri caizse Meclis’e torbanın biri giriyor biri çıkıyor. Vatandaş artık hangi torbada ne var, takip edemez oldu. Fakat bunlardan sonuncusu var ki, milyonları ilgilendirdiği için hemen herkesin gözü kulağı bu kanunda.

Erken Emeklilk 2016 Erken Emeklilik Şartları Neler? 2016 Nasıl Emekli Olurum?

2014 Torba Yasa Tüm Maddeleri, 2014 Torba Kanun Maddeleri

SOMA İLE SÜREÇ HIZLANDI

Aslında uzun süredir çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair pek çok konuda değişiklik hazırlığı yapılıyordu. Fakat geçen mayıs ayında Soma faciasının yaşanmasıyla birlikte kapsam daha da genişledi ve süreç hızlandı. Nihayet maden çalışanlarından taşeron işçilerine, kadın çalışanlardan yurtdışındaki gurbetçilere, GSS borçlularından Bağ-Kur’lulara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

BİRÇOK KONU GÜNDEMDE

İşte bugün başlayan yazımı dizimizde, yeni Torba Kanun’la; kimler erken emekli olabilecek, taşeron işçilere hangi haklar geliyor, kadro bekleyen taşeron işçileri ne olacak, maden işçileri için neler değişecek, doğum borçlanmasında kapsam nasıl genişliyor gibi sorulara yanıt arayacağız. Ayrıca dizimiz boyunca, yine sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz.

Tor­ba Ka­nun son­ra­sın­da es­ki­ye gö­re da­ha er­ken emek­li ola­cak ki­şi­le­ri üç grup­ta top­la­ya­bi­li­riz;

*Ye­ral­tı ma­den iş­çi­le­ri,

*İn­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı,

*Ye­ni do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kı ve­ri­len ba­yan­lar.

YENİDEN 50 YAŞ OLDU

Ye­ral­tı ma­den iş­çi­le­ri için emek­li­lik yaş had­di 2008 yı­lın­da 55’e yük­sel­til­miş­ti. Tor­ba ka­nun bu­nu 50’ye çek­ti ve yıp­ran­ma (fii­li hiz­met zam­mı) sü­re­si­nin de kap­sa­mı­nı ge­niş­let­ti. Da­ha ön­ce sa­de­ce fii­len ça­lış­tık­la­rı gün­ler için yıp­ran­ma ka­za­nan ma­den iş­çi­le­ri, bun­dan son­ra yı­lın her gü­nü için yıp­ran­ma­ya hak ka­za­na­cak. Böy­le­ce ye­ral­tı ma­den iş­yer­le­rin­de ça­lı­şan iş­çi­ler, mil­let­ve­kil­le­ri için ge­çen yıl ge­ti­ri­len yıp­ran­ma hak­kı­na yak­laş­mış ol­du­lar.

YAŞ HADDİDİNDEN İNDİRİLİR

Ör­nek: 1 Ka­sım 2014 ta­ri­hin­de ABC Ma­den İş­let­me­si’nde ye­ral­tı iş­le­rin­de ça­lış­ma­ya baş­la­yan Meh­met Bey, 20 yıl ye­ral­tı ma­den iş­yer­le­rin­de ça­lı­şır­sa, bu sü­re­nin ya­rı­sı ka­dar ya­ni 10 yıl fii­li hiz­met zam­mı ala­cak. Böy­le­ce top­lam prim gü­nü 30 yıl (10.800 gün) ola­cak. Ay­rı­ca ila­ve ka­zan­dı­ğı 10 yı­lın ya­rı­sı, emek­li­lik yaş had­di olan 50’den in­di­ri­le­cek ve Meh­met Bey 45 ya­şın­da emek­li ola­bi­le­cek.

GARDİYANLAR DA FAYDALANACAK

Es­ki adıy­la gar­di­yan­lar, ye­ni adıy­la in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı uzun sü­re­dir öz­lük hak­la­rıy­la il­gi­li mü­ca­de­le ve­ri­yor­lar­dı. Özel­lik­le emek­li­lik yö­nün­den as­ker­ler ve po­lis­ler gi­bi yıp­ran­ma pa­yı kap­sa­mı­na gir­mek is­ti­yor­lar­dı.

HER YIL İÇİN 3 AY

As­lın­da 2006 yı­lın­da, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nun ilk ha­lin­de in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı­na da yıp­ran­ma hak­kı ve­ril­miş fa­kat son­ra­dan çı­ka­rıl­mış­tı. Yar­gıy­la il­gi­li dü­zen­le­me­le­ri içe­ren Tor­ba Ka­nun kap­sa­mın­da in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı için de er­ken emek­li­lik hak­kı ko­nul­du. Böy­le­ce bu me­mur­lar da as­ker ve po­lis­ler gi­bi ça­lış­tık­la­rı her yıl için ila­ve üç ay hiz­met ka­zan­mış ola­cak­lar.

Ör­nek: 20 yıl ça­lı­şan bir in­faz ko­ru­ma me­mu­ru 25 yıl ça­lış­mış gi­bi ka­bul edi­le­cek. Ay­rı­ca ka­zan­dı­ğı bu beş yıl­lık yıp­ran­ma sü­re­si­nin ya­rı­sı emek­li­lik ya­şın­dan dü­şü­le­cek.

DOĞUM BORÇLANMASI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Tor­ba Ka­nun son­ra­sın­da emek­li­lik şart­la­rı de­ği­şen bir baş­ka ke­si­mi de do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­cak ba­yan­lar oluş­tu­ru­yor. İlk ola­rak 2008 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya gi­ren do­ğum borç­lan­ma­nın kap­sa­mı ve uy­gu­la­ma­sı de­ğiş­ti­ği için, yüz­bin­ler­ce ba­yan borç­lan­ma kap­sa­mı­na gir­miş ola­cak. Bu ko­nu­nun tüm de­tay­la­rı­nı ör­nek­ler­le bir­lik­te ya­rın ele ala­ca­ğız.

SAĞLIKÇILAR BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Bugünlerde yıpranma hakkı ve dolayısıyla erken emeklilik bekleyen bir diğer kesim sağlık hizmetleri personeli. Geçtiğimiz aylarda Başbakan tarafından, sağlık personeline erken emeklilik müjdesi verilmişti. Buna göre kamuda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan memurlar da örneğin polisler gibi yıpranma kazanacak ve erken emekli olabilecekler.

Özel sektördeki sağlık çalışanlarına aynı hakkın tanınıp tanınmayacağı ise henüz belli değil. Çünkü sağlık personeline dönük bu çalışma son torba kanuna girmedi. Yani sağlıkçılar biraz daha bekleyecekler.

Türkiye uzun süredir torba kanunlarla yatıp torba kanunlarla kalkıyor. Tabiri caizse Meclis’e torbanın biri giriyor biri çıkıyor. Vatandaş artık hangi torbada ne var, takip edemez oldu. Fakat bunlardan sonuncusu var ki, milyonları ilgilendirdiği için hemen herkesin gözü kulağı bu kanunda.

SOMA İLE SÜREÇ HIZLANDI

Aslında uzun süredir çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair pek çok konuda değişiklik hazırlığı yapılıyordu. Fakat geçen mayıs ayında Soma faciasının yaşanmasıyla birlikte kapsam daha da genişledi ve süreç hızlandı. Nihayet maden çalışanlarından taşeron işçilerine, kadın çalışanlardan yurtdışındaki gurbetçilere, GSS borçlularından Bağ-Kur’lulara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

BİRÇOK KONU GÜNDEMDE

İşte bugün başlayan yazımı dizimizde, yeni Torba Kanun’la; kimler erken emekli olabilecek, taşeron işçilere hangi haklar geliyor, kadro bekleyen taşeron işçileri ne olacak, maden işçileri için neler değişecek, doğum borçlanmasında kapsam nasıl genişliyor gibi sorulara yanıt arayacağız. Ayrıca dizimiz boyunca, yine sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz.

Tor­ba Ka­nun son­ra­sın­da es­ki­ye gö­re da­ha er­ken emek­li ola­cak ki­şi­le­ri üç grup­ta top­la­ya­bi­li­riz;

*Ye­ral­tı ma­den iş­çi­le­ri,

*İn­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı,

*Ye­ni do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kı ve­ri­len ba­yan­lar.

YENİDEN 50 YAŞ OLDU

Ye­ral­tı ma­den iş­çi­le­ri için emek­li­lik yaş had­di 2008 yı­lın­da 55’e yük­sel­til­miş­ti. Tor­ba ka­nun bu­nu 50’ye çek­ti ve yıp­ran­ma (fii­li hiz­met zam­mı) sü­re­si­nin de kap­sa­mı­nı ge­niş­let­ti. Da­ha ön­ce sa­de­ce fii­len ça­lış­tık­la­rı gün­ler için yıp­ran­ma ka­za­nan ma­den iş­çi­le­ri, bun­dan son­ra yı­lın her gü­nü için yıp­ran­ma­ya hak ka­za­na­cak. Böy­le­ce ye­ral­tı ma­den iş­yer­le­rin­de ça­lı­şan iş­çi­ler, mil­let­ve­kil­le­ri için ge­çen yıl ge­ti­ri­len yıp­ran­ma hak­kı­na yak­laş­mış ol­du­lar.

YAŞ HADDİDİNDEN İNDİRİLİR

Ör­nek: 1 Ka­sım 2014 ta­ri­hin­de ABC Ma­den İş­let­me­si’nde ye­ral­tı iş­le­rin­de ça­lış­ma­ya baş­la­yan Meh­met Bey, 20 yıl ye­ral­tı ma­den iş­yer­le­rin­de ça­lı­şır­sa, bu sü­re­nin ya­rı­sı ka­dar ya­ni 10 yıl fii­li hiz­met zam­mı ala­cak. Böy­le­ce top­lam prim gü­nü 30 yıl (10.800 gün) ola­cak. Ay­rı­ca ila­ve ka­zan­dı­ğı 10 yı­lın ya­rı­sı, emek­li­lik yaş had­di olan 50’den in­di­ri­le­cek ve Meh­met Bey 45 ya­şın­da emek­li ola­bi­le­cek.

GARDİYANLAR DA FAYDALANACAK

Es­ki adıy­la gar­di­yan­lar, ye­ni adıy­la in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı uzun sü­re­dir öz­lük hak­la­rıy­la il­gi­li mü­ca­de­le ve­ri­yor­lar­dı. Özel­lik­le emek­li­lik yö­nün­den as­ker­ler ve po­lis­ler gi­bi yıp­ran­ma pa­yı kap­sa­mı­na gir­mek is­ti­yor­lar­dı.

HER YIL İÇİN 3 AY

As­lın­da 2006 yı­lın­da, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nun ilk ha­lin­de in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı­na da yıp­ran­ma hak­kı ve­ril­miş fa­kat son­ra­dan çı­ka­rıl­mış­tı. Yar­gıy­la il­gi­li dü­zen­le­me­le­ri içe­ren Tor­ba Ka­nun kap­sa­mın­da in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı için de er­ken emek­li­lik hak­kı ko­nul­du. Böy­le­ce bu me­mur­lar da as­ker ve po­lis­ler gi­bi ça­lış­tık­la­rı her yıl için ila­ve üç ay hiz­met ka­zan­mış ola­cak­lar.

Ör­nek: 20 yıl ça­lı­şan bir in­faz ko­ru­ma me­mu­ru 25 yıl ça­lış­mış gi­bi ka­bul edi­le­cek. Ay­rı­ca ka­zan­dı­ğı bu beş yıl­lık yıp­ran­ma sü­re­si­nin ya­rı­sı emek­li­lik ya­şın­dan dü­şü­le­cek.

DOĞUM BORÇLANMASI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Tor­ba Ka­nun son­ra­sın­da emek­li­lik şart­la­rı de­ği­şen bir baş­ka ke­si­mi de do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­cak ba­yan­lar oluş­tu­ru­yor. İlk ola­rak 2008 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya gi­ren do­ğum borç­lan­ma­nın kap­sa­mı ve uy­gu­la­ma­sı de­ğiş­ti­ği için, yüz­bin­ler­ce ba­yan borç­lan­ma kap­sa­mı­na gir­miş ola­cak. Bu ko­nu­nun tüm de­tay­la­rı­nı ör­nek­ler­le bir­lik­te ya­rın ele ala­ca­ğız.

SAĞLIKÇILAR BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Bugünlerde yıpranma hakkı ve dolayısıyla erken emeklilik bekleyen bir diğer kesim sağlık hizmetleri personeli. Geçtiğimiz aylarda Başbakan tarafından, sağlık personeline erken emeklilik müjdesi verilmişti. Buna göre kamuda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan memurlar da örneğin polisler gibi yıpranma kazanacak ve erken emekli olabilecekler.

Özel sektördeki sağlık çalışanlarına aynı hakkın tanınıp tanınmayacağı ise henüz belli değil. Çünkü sağlık personeline dönük bu çalışma son torba kanuna girmedi. Yani sağlıkçılar biraz daha bekleyecekler.

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. arzu gönül dedi ki:

  16 10 1967 doğumluyum,1990 yılında halk eğitim merkezinde ssk lı usta öğretici olarak göreve başladım, 1993 yılına kadar aralıklı çalıştım ve taplam 322 gün sigortalılığım var. 1993 ve 1995 yılında 2 çocuğum oldu.

  Doğum borçlanması 1440 gün ve çalışılan günüm 322 bu durumda emekli olabilirmiiyim.
  Sgk bu konuda bir çalışma içersindemi, bankalarla kredi antlaşması varmı.
  saygılarımla arz olunur.

 2. mehmet dedi ki:

  vatan a ve devlete askerlik yaptık primlerimiz yatmış olsa olmaz mıydı bu bir kul hakkıdır bir milletvekili kaç senede emekli oluyor adalet bunun neresinde aradaki farka bakın biri tepe biri derede yani çukurun derinliklerinde ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.

 3. musadogaç dedi ki:

  25 senedir kahvehane çalıştırıyorum ve nezaman emekli olacagım

Yorum Yaz

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları